Sortides professionals de Geografia

 Descarregar Pdf

La formació en Geografia permet enfrontar-se al món laboral en diversos àmbits, tant públics com privats. A més de l’ensenyament, en tots els nivells, i de la investigació bàsica i aplicada, els nous camps d’inserció laboral dels geògrafs s’han anat adaptant a un context laboral dinàmic que es caracteritza sobretot per la flexibilitat i fàcil adaptació d’una formació global i àmplia. Entre les sortides laborals actuals destaquen:

• Professor de Geografia en els diferents nivells de l’ensenyament.
• Especialista en el maneig de tecnologies de la informació geogràfica i en l’elaboració i interpretació de cartografia (consultories, empreses privades, instituts de recerca i administració pública en tots els seus nivells).
• Expert en la realització d’estudis demogràfics i de població, estudis de dinamització socioeconòmica, així com propostes per a polítiques públiques amb impacte espacial.
• Tècnic i assessor en la realització de treballs relacionats amb el medi ambient, i els espais, recursos i riscos naturals (consultories, empreses privades, instituts de recerca i administració pública en tots els seus nivells).
• Especialista i assessor en l’elaboració de plans d’ordenació territorial a qualsevol escala, així com la confecció de plans de desenvolupament territorial, regional i local o dinamització de recursos territorials i turístics (consultories, empreses privades i administració pública en tots els seus nivells).
• Expert en el desenvolupament de la investigació geogràfica, de caràcter bàsic i aplicat, així com la divulgació de la ciència geogràfica a través de qualsevol mitjà de comunicació (agències de notícies i mitjans de comunicació, editorials, universitat, consultories, empreses privades...)

 

Veure casos de reals de graduats en Geografia immersos en el món laboral.

   Darrera modificació: