GRUP CONSOLIDAT TERRITORI I SOCIETAT
 
Temàtica estudiada

El grup de recerca "Territori i societat" ha desenvolupat les seves recerques fonamentalment en l´àmbit de les investigacions sobre la ciutat a Catalunya i en els darrers anys l´ha començat a expandir al conjunt del territori, tant en el món rural com en el sistema de ciutats.


Les seves aportacions inclouen: 
- Anàlisi de l´evolució històrica de la ciutat catalana en l´època contemporània, amb èmfasi en la història del pensament sobre el planejament urbà, la formació de les trames urbanes (morfologia) i en els agents (marcadament els promotors immobiliaris) que hi intervenen. Així mateix s´ha prestat atenció a la gestió i polítiques urbanes de les institucions públiques.
- El pensament territorial que ha dut a l´establiment de les divisions territorials catalanes i espanyoles des del segle XIX, així com en les aportacions del pensament sobre el territori al món de la ciència (ciències naturals i geografia).
- L´evolució històrica del territori en relació a la modernització de les activitats econòmiques. Aquesta és una de les línies de recerca iniciada recentment i a aprofundir en un futur.
- La relación entre l´actual formació d´una ciutat creixentment fragmentada i l´aparició de desigualtats socials que reflecteixen els problemes de la creixent rigidesa de l´estratificació social, amb èmfasi en la creació de grups socials marginals i de problemes d´una societat cada cop més multicultural.
- L´educació intercultural de les minories ètniques tant en l´àmbit escolar com en l´educació no formal.
Cal esmentar finalment, la creixent interrelació aconseguida entre la recerca finançada i dades i treball empíric que s´obtenen del conjunt de convenis i contractes amb entitats públiques i privades.

 

Components dels grup

Responsable del grup: Jordi Martí Henneberg

Investigadors: Ignasi Aldomà, Pilar Alonso, Came Bellet, Jesús Burgueño, Jordi Domingo, Pedro Fraile, Joan Ganau, Francisco García, Jordi Garreta, Montse Guerrero, Jordi Martí, Dolors Majoral, Josep Ramon Mòdol, Fidel Molina, Lluís Samper.

 
Classificació segons UNESCO

Geografia Urbana: 5404.01
Geografia Històrica: 5402
Sociologia de l´educació: 6306.05

 
Adreça

Jordi Martí Henneberg
Universitat de Lleida
Facultat de Lletres - Dept. de Geografia i Sociologia
Plaça Víctor Siurana, 1
25003 Lleida

Tel. 973 702 098 - Fax 973 703 119