Nota: Si llegiu aquest missatge és perquè no podeu visualitzar els arxius CSS vinculats a la pàgina o perquè utilitzeu un navegador que no compleix els estàndards.

Departament de Geografia i Sociologia · Universitat de Lleida

Grau en Treball Social

El treball social, dins el conjunt de disciplines de les ciències humanes i socials, és una professió compromesa dedicada a fomentar el benestar i la qualitat de vida de l'ésser humà dins el conjunt social.
El seu objectiu genèric és promocionar les capacitats i els recursos individuals i col·lectius dels individus, així com potenciar organitzacions, estructures socials i formes de vida que reforcin la integració i cohesió social.

Adreça la seua intervenció a aquells individus, famílies, grups i col·lectivitats que estan en una situació de malestar social, ja sigui per causes personals, per conflictes derivats de la seua interrelació amb el medi social o a causa de l'estructura de la societat contemporània.

El treballador social és un professional amb capacitat per intervenir com a tècnic tant en àrees assistencials, rehabilitadores i preventives, com de recerca, planificació i gestió dins dels sectors de benestar social.
La seua actuació es desenvolupa dins el marc de la política social, tant des de l'atenció primària com des dels serveis especialitzats. Així, pot exercir les seues funcions en els serveis públics, les organitzacions d'iniciativa social i mercantil , en la pràctica privada i en la direcció i gestió d'equipaments i programes socials específics.

Els estudis de Treball Social estan dissenyats per proporcionar uns coneixements teòrics i metodològics a l'alumne, que el capacitin per la seua intervenció professional futura, i per dotar-lo d'eines i sensibilitat envers els problemes socials que l'envolten. D'acord amb aquest vessant humanista i de treball en la comunitat i amb la comunitat, el estudis estan especialment dirigits a persones que posseeixin una motivació d'ajut, aptituds per establir relacions amb altres i voluntat de treballar per minvar les desigualtats socials existents.

Els continguts formatius pretenen:
- Proporcionar un marc teòric conceptual i els instruments d'anàlisi de la realitat, per comprendre les dinàmiques socials i els mecanismes que hi actuen.
- Donar eines metodològiques per a l'exercici sistemàtic i rigorós de la professió.
- Preparar per a una professió que es caracteritza pel seu dinamisme, creativitat i compromís davant les necessitats socials canviants.

El gran creixement i complexitat que ha assolit el sistema de benestar social dins la nostra societat fa que la professió de treballador social hi trobi l'encaix tant en serveis públics (en les diferents administracions) com en serveis i organitzacions privades (d'iniciativa social o mercantil). Entre d'altres, podem anomenar:
- Serveis d'atenció primària, en municipis i comarques.
- Serveis adreçats a infants, adolescents i llurs famílies (en centres residencials o programes especialitzats).
- Atenció a la gent gran (mitjançant equipaments especialitzats o programes específics).
- Minusvalideses, tant físiques com psíquiques.
- Pobresa i exclusió social.
- Relacions interculturals.
- Mediació i resolució de conflictes.
- Serveis de qualitat, planificació, organització i gestió dins les empreses.
- Serveis de salut: hospitals, centres d'atenció primària de salut, centres de dia...
- Toxicomanies.
- Serveis i programes específics dins l'àmbit judicial.
- Programes i equipaments relacionats amb la inserció laboral de col·lectius específics.

Es tracta, en definitiva, d'una professió arrelada dins el conjunt social i amb un espai de treball propi definit tenint en compte la seua trajectòria històrica d'intervenció en la comunitat.

Més informació

© 2012 Departament de Geografia i SociologiaUniversitat de Lleida • Fet amb Xhtml i Css