Sortides professionals de Geografia

 Descarregar Pdf

La formació en Geografia permet enfrontar-se al món laboral en diversos àmbits, tant públics com privats. A més de l’ensenyament, en tots els nivells, i de la investigació bàsica i aplicada, els nous camps d’inserció laboral dels geògrafs s’han anat adaptant a un context laboral dinàmic que es caracteritza sobretot per la flexibilitat i fàcil adaptació d’una formació global i àmplia. Entre les sortides laborals actuals destaquen:

 • Tècnic en Sistemes d’Informació Geogràfica i en elaboració de mapes. Especialista en el maneig de tecnologies de la informació geogràfica i en l’elaboració i interpretació de cartografia (consultories, empreses privades, instituts de recerca i administració pública en tots els seus nivells).
 • Agent de desenvolupament local. Personal de l’administració local o comarcal per endegar projectes de dinamització territorial. Expert en la realització d’estudis demogràfics i de població, estudis de dinamització socioeconòmica, així com propostes per a polítiques públiques amb impacte espacial.
 • Tècnic mediambiental i assessor en la realització de treballs relacionats amb el medi ambient, i els espais, recursos i riscos naturals (consultories, empreses privades, instituts de recerca i administració pública en tots els seus nivells).
 • Docent de Geografia i Història. en els diferents nivells de l’ensenyament.
 • Tècnic de projectes de mobilitat Capacitat per a l’actuació i intervenció en el territori i en la seua gestió, reforçant el caràcter aplicat i experimental de la formació geogràfica.
 • Urbanista. Especialista i assessor en l’elaboració de plans d’ordenació territorial a qualsevol escala, així com la confecció de plans de desenvolupament territorial, regional i local o dinamització de recursos territorials i turístics (consultories, empreses privades i administració pública en tots els seus nivells).
 • Investigador/a de temes socioeconòmics i demogràfics. Expert en el desenvolupament de la investigació geogràfica, de caràcter bàsic i aplicat, així com la divulgació de la ciència geogràfica a través de qualsevol mitjà de comunicació (agències de notícies i mitjans de comunicació, editorials, universitat, consultories, empreses privades...)
 • Meteoròleg. Els estudis de Geografia permeten accedir al cos de Meteoròlegs/meteoròlogues. En aquest cas es recomanable fer, a posteriori, un màster d’especialització en climatologia.
 • Pèrit judicial. Redacció de dictàmens judicials per possibles conflictes sobre límits de terme entre ajuntaments o de conflictes entre particulars sobre propietats urbanes o rurals.
 • Tècnic de Cadastre. Tècnic i gestor de cartografia cadastral dins de la Direcció General de Cadastre, d’Ajuntaments o Diputacions.
 • Tècnic d’Administració Local. El geògrafs adquireix coneixements per gestionar la informació territorial i dur terme les tasques de funció pública, fet que el valida per presentar-se a concursos o oposicions.

 

Veure casos de reals de graduats en Geografia immersos en el món laboral.

   Darrera modificació: