GRUP CONSOLIDAT TERRITORI I SOCIETAT
 
Temàtica estudiada

El grup de recerca "Territori i societat" ha desenvolupat les seves recerques fonamentalment en l´àmbit de les investigacions sobre la ciutat a Catalunya i en els darrers anys l´ha començat a expandir al conjunt del territori, tant en el món rural com en el sistema de ciutats.


Les seves aportacions inclouen: 
- Anàlisi de l´evolució històrica de la ciutat catalana en l´època contemporània, amb èmfasi en la història del pensament sobre el planejament urbà, la formació de les trames urbanes (morfologia) i en els agents (marcadament els promotors immobiliaris) que hi intervenen. Així mateix s´ha prestat atenció a la gestió i polítiques urbanes de les institucions públiques.
- El pensament territorial que ha dut a l´establiment de les divisions territorials catalanes i espanyoles des del segle XIX, així com en les aportacions del pensament sobre el territori al món de la ciència (ciències naturals i geografia).
- L´evolució històrica del territori en relació a la modernització de les activitats econòmiques. Aquesta és una de les línies de recerca iniciada recentment i a aprofundir en un futur.
- La relación entre l´actual formació d´una ciutat creixentment fragmentada i l´aparició de desigualtats socials que reflecteixen els problemes de la creixent rigidesa de l´estratificació social, amb èmfasi en la creació de grups socials marginals i de problemes d´una societat cada cop més multicultural.
- L´educació intercultural de les minories ètniques tant en l´àmbit escolar com en l´educació no formal.
Cal esmentar finalment, la creixent interrelació aconseguida entre la recerca finançada i dades i treball empíric que s´obtenen del conjunt de convenis i contractes amb entitats públiques i privades.

 

Components dels grup

Responsable del grup: Jordi Martí Henneberg

Investigadors: Ignasi Aldomà, Pilar Alonso, Came Bellet, Pedro Fraile, Joan Ganau, Daniel Paül, Montse Guerrero, Jordi Martí, Josep Ramon Mòdol, Guillermo Esteban.

 
Classificació segons UNESCO

Geografia Urbana: 5404.01
Geografia Històrica: 5402
Sociologia de l´educació: 6306.05

 
Adreça

Jordi Martí Henneberg
Universitat de Lleida
Facultat de Lletres - Dept. de Geografia i Sociologia
Plaça Víctor Siurana, 1
25003 Lleida

Tel. 973 702 098 - Fax 973 703 119